Instrukcje postępowania z dokumentacją

22 cze 2021 Powrót

Normatywy kancelaryjne i archiwalne

Normatywy kancelaryjne i archiwalne, czyli przepisy kancelaryjne i archiwalne to:

 • instrukcja kancelaryjna,
 • jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.


Instrukcja kancelaryjna
 określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce oraz reguluje postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją (jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej) niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji wewnątrz jednostki do momentu jej uznania za część dokumentacji w archiwum zakładowym lub składnicy akt.

Zakres przedmiotowy instrukcji kancelaryjnej:

 • Określenie systemu kancelaryjnego oraz zdefiniowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • Ustalenie podziału czynności kancelaryjnych i obiegu dokumentacji
 • Zasady przyjmowania, otwierania i sprawdzania przesyłek
 • Obowiązki w zakresie przeglądania i przydzielania przesyłek
 • Zasady rejestrowania spraw i znakowania akt oraz zakładania i prowadzenia teczek aktowych
 • Formy załatwiania spraw
 • Zasady sporządzania odpisów i uwierzytelnionych kopii dokumentacji
 • Zasady podpisywania pism
 • Ustalenia dotyczące wysyłania pism
 • Zasady przechowywania dokumentacji w komórkach organizacyjnych
 • Zasady przekazywania akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Ustalenia dotyczące wykorzystania narzędzi informatycznych w czynnościach kancelaryjnych
 • Obowiązki w zakresie postępowania z dokumentacją w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki lub jej komórki organizacyjnej.


Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt 
reguluje postępowanie w archiwum zakładowym/składnicy akt z wszelką dokumentacją spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej oraz informacji w niej zawartych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Określa organizację, zadania i zakres działania archiwum zakładowego/składnicy akt danej jednostki organizacyjnej oraz reguluje:

 • tryb przejmowania dokumentacji z komórek organizacyjnych,
 • sposób ich przechowywania, ewidencjonowania i zabezpieczania w archiwum,
 • zasady udostępniania akt,
 • wymagania dotyczące lokalu archiwum zakładowego/składnicy akt.

Zakres przedmiotowy instrukcji archiwalnej:

 • Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Personel archiwum zakładowego/składnicy akt link do zakładki personel
 • Lokal i wyposażenie archiwum zakładowego/składnicy akt link do zakładki lokal
 • Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Przechowywanie i ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym/ składnicy akt
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym/składnicy akt
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym/ składnicy akt link do zakładki brakowanie
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego link do zakładki przejmowanie
 • Kontrolę archiwum zakładowego/składnicy akt
 • Postępowanie z aktami w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki lub komórki organizacyjnej.


Jednolity rzeczowy wykaz akt
 stanowi jednolitą, rzeczową, niezależną od struktury organizacyjnej jednostki, klasyfikację dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki oraz zawiera jej kwalifikację archiwalną. Obejmuje on wszystkie zagadnienia z zakresu działalności jednostki organizacyjnej oznaczone w poszczególnych pozycjach symbolami, hasłami i kategorią archiwalną. Wykaz akt służy do oznaczania, rejestracji, łączenia i przechowywania dokumentacji. System klasyfikacji oparty jest o dziesiętny sposób sygnowania haseł rzeczowych.

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla poszczególnych jednostek organizacyjnych znajduje się także na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: www.archiwa.gov.pl w dziale Zarządzanie dokumentacją.

 


 

Podmioty zobowiązane do uzgodnienia/zatwierdzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

 

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.) – i stosowania: instrukcji kancelaryjnej,  jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji archiwalnej.

Obowiązek ten nie dotyczy organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa oraz urzędów marszałkowskich, organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy, w których normatywy kancelaryjne i archiwalne określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Powyższego Rozporządzenia nie stosują więc takie jednostki jak, np.: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, szkoły, przedszkola, szpitale.

Podmioty prywatne mogą zwrócić się do Archiwum Państwowego w Warszawie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content