Dla autorów

21 cze 2021 Powrót

I. Redakcja przyjmuje artykuły do 1 numeru do 6 stycznia, do drugiego 31 maja danego roku.

II. Wszystkie teksty winny być dostarczone w formie zgodnej z zasadami edytorskimi obowiązującymi w „Kronice Warszawy”.

III. Teksty do działu Studia i Materiały podlegają recenzjom i ich objętość nie może być mniejsza niż 0,5 arkusza ani większa niż 1 arkusz wydawniczy.

Przebieg procedury recenzyjnej rozpraw i artykułów recenzyjnych zgodny jest z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy (double-blind review process). Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Autor nadsyłając tekst do Redakcji „Almanachu Warszawy” tym samym godzi się na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej, która przebiega w sposób następujący:

  1. Oceny wstępnej, przy uwzględnieniu kryteriów formalnych, dokonuje Redakcja, autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
  2. Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm lub więcej niż dwóm recenzentom zewnętrznym, którzy zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach „Kroniki Warszawy”.
  3. Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu.
  4. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
  5. Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.

IV. Autorzy zobowiązani są wraz z tekstem dostarczyć materiały ikonograficzne wraz z uregulowaną kwestią praw autorskich (pisemna zgoda na publikację).

V. W ciągu 14 dni od daty otrzymania (drogą mailową lub telefoniczną) informacji o zaakceptowaniu tekstu do druku Autorzy zobowiązani są do podpisania dokumentów (umowy, oświadczenia do celów podatkowych i ZUS) oraz wystawienia rachunku.
 


Pliki do pobrania

Zasady publikowania – dokument w formacie .doc (57.50 KB)

Zasady publikowania – dokument w formacie .pdf (182.94 KB)

Zasady publikowania – dokument w formacie .doc (57.50 KB)

Zasady publikowania – dokument w formacie .pdf (182.94 KB)

Zasady publikowania – dokument w formacie .doc (57.50 KB)

Zasady publikowania – dokument w formacie .pdf (182.94 KB)

 

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content