Zmiana trybu określania w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

29 kw. 2020

W związku z zasadnością ujednolicenia sposobu regulacji zagadnień kancelaryjnych i archiwalnych w ramach jednostek organizacyjnych o zbliżonym przedmiocie działalności (tj. żłobki, przedszkola, szkoły, w tym zespoły szkół i inne placówki oświatowo-wychowawcze), Archiwum Państwowe w Warszawie podjęło działania w celu implementacji procesu określania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w trybie przepisu art. 6 ust. 2f ustawy z dnia 14 lipca  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164), w stosunku do ww. jednostek organizacyjnych mających siedzibę na obszarze działania Archiwum Państwowego w Warszawie.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że procedowanie spraw w zakresie określenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla ww. jednostek organizacyjnych  w porozumieniu z dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie na wniosek kierowników tych jednostek zostało wstrzymane.

Procedowanie określania normatywów kancelaryjnych i archiwalnych w trybie przepisu art. 6 ust. 2f ustawy z dnia 14 lipca  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164) obejmie dodatkowo następujące rodzaje jednostek organizacyjnych, które są jednostkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy: ośrodki kultury, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej, biura finansowania oświaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki.

Powyższa zmiana trybu określania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego w Warszawie dotyczy wyłącznie jednostek organizacyjnych, w których prowadzone są składnice akt. Pozostałe jednostki organizacyjne (poza ww. ze składnicami akt), nadal zobligowane są do wprowadzania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w trybie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca  1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164).

Autor: Łukasz Paluch

Data utworzenia: 2020-04-29

Data publikacji: 2020-04-29

Liczba odwiedzin: 225

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności
realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji