Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii

10 lut 2022 Powrót

Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji dla nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Warszawa 2010, s. 71 + płyta CD, ISBN 978-83-928532-6-8, ISBN 978-83-87528-21-8 (w koedycji z MSCDN)

Publikacja zawiera materiały metodyczne, które są rezultatem warsztatów metodycznych “Archiwum jako warsztat pracy nauczyciela historii” zorganizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie i Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.

Celem tych warsztatów było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł historycznych w procesie lekcyjnym oraz doskonalenia umiejętności zastosowania nowej podstawy programowej w planowaniu pracy nauczyciela historii. Scenariusze lekcji zawierają zakres celów i treści kształcenia określonych przez ministra edukacji w rozporządzeniu o podstawie programowej kształcenia ogólnego. Propozycje wielorakiego i wieloaspektowego ujęcia tematyki prezentowanej w scenariuszach autorstwa dydaktyków i nauczycieli praktyków zostały ujęte w sześciu częściach: I. Źródła historyczne – rola archiwum, II. Historia herbu Warszawy, III. Emigracja z ziem polskich XIX/XX w., IV. Warszawa we wrześniu 1939 roku, V. Warszawscy Żydzi. Materiały pomocnicze dla nauczycieli zostały przygotowane z perspektywy nowoczesnej edukacji, w którą wpisana jest aktywność ucznia, podczas której ogląda, doświadcza, analizuje, przeżywa z bohaterami stany emocjonalne określonych sytuacji, a nie pozostaje jedynie “biernym” odbiorcą działań edukacyjnych. Dlatego przedłożone nauczycielom materiały metodyczne zostały pomyślane tak, aby ułatwić przygotowanie ucznia w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej w postaci efektów kształcenia. Założenie to jest zgodne z filozofią nauczania zawartą w nowej podstawie programowej, która formułuje treści nauczania w postaci efektów kształcenia, dlatego cele kształcenia określone są w języku wymagań ogólnych, będących oczekiwanymi umiejętnościami osiąganymi przez ucznia po ukończeniu danego etapu edukacyjnego. Każdy scenariusz zawiera cele kształcenia – wymagania ogólne, cele nauczania – wymagania szczegółowe, zgodne z nową podstawą programową, środki dydaktyczne, metody oraz przebieg lekcji z następującymi fazami: wprowadzenie do lekcji, fazę realizacji (przebieg) i podsumowanie lekcji. Dominujące metody pracy na lekcjach historii z wykorzystaniem materiałów źródłowych to przede wszystkim: analiza tekstu źródłowego oraz źródła ikonograficznego, pogadanka nauczająca, opowiadanie, pokaz z opisem, elementy wykładu interaktywnego, praca z mapą, rozmowa nauczająca.

 

MObywatelCyfryzacja KPRMFundacja Widzialni

Strona została opracowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 

Skip to content