Podmioty zobowiązane do uzgodnienia/zatwierdzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2015

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne zobowiązane są do opracowania i stosowania: instrukcji kancelaryjnej  i instrukcji archiwalnej i po ich zatwierdzeniu (por. art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt po jego uzgodnieniu (por. § 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych).

 

Obowiązek ten nie dotyczy organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, organów powiatu i starostw powiatowych, organów samorządu województwa oraz urzędów marszałkowskich, organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy, w których normatywy kancelaryjne i archiwalne określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Powyższego Rozporządzenia nie stosują więc takie jednostki jak, np.: gminne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, szkoły, przedszkola, szpitale.

 

Podmioty prywatne mogą zwrócić się do Archiwum Państwowego w Warszawie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-01
Data publikacji:2015-07-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Szczepański
Liczba odwiedzin:13936